Tebliğler

  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012)
  • Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ
  • Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
  • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
  • Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
  • Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
  • Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ
  • Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009-3)
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
  • Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
  • Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı Hazırlayacak Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ
  • Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
  • Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
  • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği
  • Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ
  • Yeterlik Belgesi Tebliği
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 atik_ara İNDİR
2 atik_gemileri İNDİR
3 atiksu_aritma (1) İNDİR
4 atiksu_aritma İNDİR
5 balik_ciftlikleri İNDİR
6 balik_yetistiriciligi İNDİR
7 bazi_tehlikesiz İNDİR
8 gemi_ucret İNDİR
9 hassas_alan İNDİR
10 havzalar İNDİR
11 idari_para İNDİR
12 ota_teblig İNDİR
13 risk_degerlendirmesi İNDİR
14 sera_gazi İNDİR
15 skky_idari İNDİR
16 tanker İNDİR
17 toprak_teblig İNDİR
18 turizm_isletmesi İNDİR
19 yeterlik İNDİR