Yönetmelik

 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 • Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlamalarına Dair Yönetmelik
 • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 • Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Yönetmelik
 • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 • Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanma Hakkında Yönetmelik
 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği
 • Makine Emniyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • Konut Kapıcıları Yönetmeliği
 • Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliği
 • Maden Atıkları Yönetmeliği
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev , Yetki ve Sorumluluk Egitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikk
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 • İş Kolları Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İlk Yardım Yönetmeliği
 • Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 • Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 • Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
 • Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği
 • Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
 • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 • Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları ile Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 • Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tututlanatıkların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte
 • Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
 • CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş teftiş Kurulu Yönetmeliği
 • Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oran Tespit İşlemleri Yön.
 • Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunmasına Dair Yönetmelik
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi,Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Alt İşverenlik Yönetmeliği
 • Acil Sağlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 acil-saglik-hizmetleri-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik İNDİR
2 calisma-hayatina-iliskin-uclu-danisma-kurulunun-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmelik İNDİR
3 hazirlama-tamamlama-ve-temizleme-isleri-yonetmeligi İNDİR
4 isyeri-bina-ve-eklentilerinde-alinacak-saglik-ve-guvenlik-onlemlerine-iliskin-yonetmelik İNDİR
5 makina-emniyeti-yonetmeligi İNDİR
6 alt-isverenlik-yonetmeligi İNDİR
7 calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-is-teftis-kurulu-yonetmeligi İNDİR
8 hijyen-egitimi-yonetmeligi İNDİR
9 isyeri-hekimi-ve-diger-saglik-personelinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelik İNDİR
10 mesleki_yeterlilik_kurumu_sinav_olcme_degerlendirme_belgelendirme_yonetmeligi İNDİR
11 Asbestle-Çalışma-onlemlerinde-değişiklik-yapılamasına-dair-yönetmelik İNDİR
12 calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-piyasa-gozetimi-ve-denetimi-yonetmeligi İNDİR
13 ilk_yardim_yonetmeligi İNDİR
14 isyerlerinde-acil-durumlar-hakkinda-yonetmelik İNDİR
15 muhtemel-patlayici-ortamda-kullanilan-techizat-ve-koruyucu-sistemler-ile-ilgili-yonetmelik İNDİR
16 askeri-isyerleri-ile-yurt-guvenligi-icin-gerekli-maddeler-uretilen-isyerlerinin-denetimi-teftisi-ve-bu-isyerlerinde-isin-durdurulmasi-hakkinda-yonetmelik İNDİR
17 ce-uygunluk-isaretinin-urune-ilistirilmesine-ve-kullanilmasina-dair-yonetmelik İNDİR
18 is_sagligi_guvenligi_arastirma_gelistirme_enstitusu_baskanligi_gorev_yetki_sorumluluklari_hakkinda_yonetmelik İNDİR
19 isyerlerinde-isin-durdurulmasina-dair-yonetmelik İNDİR
20 ozurlu-eski-hukumlu-ve-teror-magduru-istihdami-hakkinda-yonetmelik İNDİR
21 atiklarin_duzenli_depolanmasina_dair_yonetmelikte_degisiklik_yapilmasina_dair_yonetmelik İNDİR
22 cevre_izin_ve_lisans_yonetmeligi İNDİR
23 is_sagligi_guvenligi_hizmetleri_yonetmeliginde_degisiklik_yapilmasina_dair_yonetmelik İNDİR
24 İş-Güvenliği-Uzmanlarının-GörevYetki-Sorumluluk-ve-Eğitimleri-Hakkında-Yönetmelik-Taslağı İNDİR
25 ozurlu-ve-eski-hukumlu-calistirmayan-isverenlerden-ceza-olarak-kesilen-paralari-kullanma-hakkinda-yonetmelik İNDİR
26 atıksu-aritma-tesislerinin-tesvik-tedbirlerinden-faydalanmasinda-uyulacak-usul-esaslara-dair-yonetmelikte-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik İNDİR
27 cevre_sehircilik_bakanlıgı_cevresel_etki_degerlendirilmesi_yonetmeligi (1) İNDİR
28 is_saglıgı_guvenligi_hizmetleri_yonetmeliginde_degisiklik_yapilmasına_dair_yonetmelik_taslagı İNDİR
29 İşyeri-Hekimi-ve-Diğer-Sağlık-Personelinin-Görev-Yetki-Sorumuluk-ve-Eğitimleri-Hakkında-Yönetmelik-Taslağı İNDİR
30 parlayici-patlayici-tehlikeli-zararli-maddelerle-calisilan-is-yerlerinde-alinacak-tedbirler-hakkinda-tuzugun-yururlulukten-kaldirilmasina-dair-tuzuk İNDİR
31 balikci-gemilerinde-yapilan-calismalarda-saglik-ve-guvenlik-onlemleri-hakkinda-yonetmelik İNDİR
32 cevre_sehircilik_bakanlıgı_cevresel_etki_degerlendirilmesi_yonetmeligi İNDİR
33 isci-ucretlerinden-ceza-olarak-kesilen-paralari-kullanmaya-yetkili-kurul-hakkinda-yonetmelik İNDİR
34 kadin-calisanlarin-gece-postalarinda-calistirilma-kosullari-hakkinda-yonetmelik İNDİR
35 postalar-halinde-isci-calistirilarak-yurutulen-islerde-yurutulen-islerde-calismalara-iliskin-yonetmelik İNDİR
36 basincli-ekipmanlar-yonetmeligi İNDİR
37 cevre-gorevlisi-cevre-yonetim-birimi-cevre-danısmanlik-firmalari-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yapılmasına-dair-yonetmelik İNDİR
38 is-ekipmanlarinin-kullaniminda-saglık-guvenlik-sartlari-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik İNDİR
39 kamu-gorevlileleri-etik-davranis-ilkeleri-ile-basvuru-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmelik İNDİR
40 saglik-kurallari-bakimindan-gunde-azami-7.5-saat-veya-daha-az-calisilmasi-gereken-isler-hakkinda-yonetmelik İNDİR
41 basincli-kaplar-ve-bu-kaplarin-muayene-yontemlerinin-ortak-hukumlerine-dair-yonetmelik İNDİR
42 cevrenin_korunmasi_yonunden_ontrol_altinda_tututlanatiklarin_ithalat_denetimi_tebliginde_degisiklik_yapilmasina_dair_teblig İNDİR
43 is-ekipmanlarinin-kullaniminda-saglik-ve-guvenlik-sartlari-yonetmeligi İNDİR
44 kanserojen-ve-mutajen-maddelerle-calismalarda-saglik-ve-guvenlik-onlemleri-hakkinda-yonetmelik İNDİR
45 saglık-meslek-mensuplari-ile-saglik-hizmetlerinde-calisan-diger-meslek-mensuplarinin-is-gorev-tanımlamalarına-dair-yonetmelik İNDİR
46 basit-basincli-kaplar-yonetmeligi İNDİR
47 cevre-olcum-ve-analiz-laboratuvarlari-yeterlik-yonetmeligi İNDİR
48 is-guvenligi-uzmanlarinin-gorev-yetki-sorumluluk-ve-egitimleri-hakkinda-yonetmelik İNDİR
49 kimyasal-maddelerle-calismalarda-saglik-ve-guvenlik-onlemleri-hakkinda-yonetmelik İNDİR
50 saglik-ve-guvenlik-isaretleri-yonetmeligi İNDİR
51 bazi_tehlikeli_maddelerin_mustahzarlarin_esyalarin_uretimine_piyasaya_arzina_kullanimina_iliskin_kisitlamalar_hakkinda_yonetmelikte_degisiklik_yapilmasina_dair_yonetmelik İNDİR
52 cocuk-ve-genc-iscilerin-calistirilma-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmelik İNDİR
53 is-hijyeni-olcum-test-ve-analizi-laboratuvarlar-hakkinda-yonetmelik İNDİR
54 kisa-calisma-ve-kisa-calisma-odenegine-iliskin-yonetmelik İNDİR
55 sanayi-ticaret-tarim-ve-orman-islerinde-sayilan-islere-iliskin-yonetmelik İNDİR
56 binalarin_yangindan_korunmasi_hakkinda_yonetmelikte_degisiklik_yapilmasina_dair_yonetmelik İNDİR
57 elle-tasima-isleri-yonetmeligi İNDİR
58 is-kanununa-iliskin-calisma-sureleri-yonetmeligi İNDİR
59 kisisel-koruyucu-donanimlarin-isyerlerinde-kullanilmasi-hakkinda-yonetmelik İNDİR
60 sosyal_guvenlik_uzmanligi_yonetmeliginde_degisiklik_yapilmasina_dair_yonetmelik İNDİR
61 binalarin-yangindan-korunmasi-hakkinda-yonetmelik İNDİR
62 Enerji_Kaynaklarının_Enerjinin_Kullanılanımında_Verimliliginin_Arttırılmasına_Dair_Yönetmelikte_Degisiklik İNDİR
63 is-kanununa-iliskin-fazla-calisma-ve-fazla-surelerle-calisma-yonetmeligi İNDİR
64 kisisel-koruyucu-donanim-yonetmeligi İNDİR
65 sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeligi İNDİR
66 biyolojik-etkenlere-maruziyet-risklerinin-onlenmesi-hakkinda-yonetmelik İNDİR
67 fiili-hizmet-suresi-zammi-uygulamasinin-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmelik İNDİR
68 is-kollari-yonetmeligi İNDİR
69 konut-kapicilari-yonetmeligi İNDİR
70 buyuk-endustriyel-kazalarin-kontrolu-hakkinda-yonetmelik İNDİR
71 gebe-veya-emziren-kadinlarin-calistirilma-sartlari-ile-emzirme-odalari-ve-cocuk-bakim-yurtlarina-dair-yonetmelik İNDİR
72 is-sagligi-ve-guvenligi-hizmetlerinin-desteklenmesi-hakkinda-yonetmelik İNDİR
73 korumali-isyerleri-hakkinda-yonetmelik İNDİR
74 calisanlarin-gurultu-ile-ilgili-risklerden-korunmalarina-dair-yonetmelik İNDİR
75 gecici-veya-belirli-sureli-islerde-is-sagligi-ve-guvenligi-hakkinda-yonetmelik İNDİR
76 is-sagligi-ve-guvenligi-hizmetleri-yonetmeligi İNDİR
77 maden_atiklari_yonetmeligi İNDİR
78 calisanlarin-is-sagligi-ve-guvenligi-egitimlerinin-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmelik İNDİR
79 gemi-adamlarinin-ikamet-yerleri-saglik-ve-iaselerine-dair-yonetmelik İNDİR
80 is-sagligi-ve-guvenligi-kurullari-hakkinda-yonetmelik İNDİR
81 maden_isyerlerinde_is_saglıgı_guvenligi_yonetmeliginde_degisiklik_yapilmasi_hakkinda_yonetmelik İNDİR
82 calisanlarin-patlayici-ortamlarin-tehlikelerinden-korunmasina-dair-yonetmelik İNDİR
83 gemi-ve-deniz-araclarinin-insa-tadilat-bakim-onarim-ve-sokum-islemlerinde-gazdan-arindirma-yonetmeligi İNDİR
84 is-sagligi-ve-guvenligi-risk-degerlendirmesi-yonetmeligi İNDİR
85 Maden_isyerlerinde_is_saglıgı_ve_guvenligi_yonetmeliginde_degisiklik_yapılmasına_dair_yonetmelik İNDİR
86 calisanlarin-titresim-ile-ilgili-risklerden-korunmalarina-dair-yonetmelik İNDİR
87 genel-saglik-sigortasi-islemleri-yonetmeligi İNDİR
88 isyeri_acma_calisma_ruhsatlarina_iliskin_yonetmelikte_degisiklik_yapilmasina_dair_yonetmelik İNDİR
89 maden-isyerlerinde-is-sagligi-ve-guvenligi İNDİR
90 calisma-gucu-ve-meslekte-kazanma-gucu-kaybi-oran-tespit-islemleri-yonetmeligi İNDİR
91 haftalik-is-gunlerine-bolunemeyen-calisma-sureleri-yonetmeligi İNDİR
92 isyeri_hekimi_diger_saglık_personeli_gorev_yetki_sorumluluk_egitimleri_hakkinda_degisiklik_yapilmasina_dair_yonetmelik İNDİR
93 makina_emniyeti_yonetmeliginde_Degisiklik_yapilmasina_dair_yonetmelik İNDİR