Mevzuat

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6331 İs Kanunu ile Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Karanamelerde Degişiklik
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5237 Sayılı Ceza Kanunu
5176 Sayılı Kamu Görevlileleri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4857 Sayılı İş Kanunu
3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
Türkiye İş Kurumu Hakkında Kanun
Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Türk Borçlar Kanunu
Tebligat Kanunu
Tarım Sigortaları Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kabahatler Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bağ-Kur Kanunu
6552 – Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlamalarına Dair Yönetmelik
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Yönetmelik
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanma Hakkında Yönetmelik
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Makine Emniyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Konut Kapıcıları Yönetmeliği
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliği
Maden Atıkları Yönetmeliği
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önemleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev , Yetki ve Sorumluluk Egitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikk
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
İş Kolları Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İlk Yardım Yönetmeliği
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları ile Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tututlanatıkların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş teftiş Kurulu Yönetmeliği
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oran Tespit İşlemleri Yön.
Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunmasına Dair Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi,Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Alt İşverenlik Yönetmeliği
Acil Sağlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri TİC. LTD. ŞTİ.’ nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti Payına İlişkin Tebliğ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ
Tüpler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı LPG İle İlgili Tebliğ
Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ
Mecburi Standart Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
K.K.D. Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
K.K.D. İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
K.K.D. İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
İşkolu Tespit Kararına Dair Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği Ekleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İş Sağlığı Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcinin Bilgileri ve Seçilme Usül ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği
FTI FASAD Teknoloji Merkezi A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tututlanatıkların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ
2872_sayili_cevre_kanunu_uyarinca_verilecek_idari_para_cezalarina_iliskin_teblig
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme
187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 2006
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Sözleşme
158 Nolu Sözleşme-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme
151 Nolu Sözleşme-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve istihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme
144 Nolu Sözleşme-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Dayanışmaya İlişkin Sözleşme
142 Nolu Sözleşme – İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme
138 Nolu Sözleşme-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme
135 Nolu Sözleşme-İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme
127 Nolu Sözleşme Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme
123 Nolu Sözleşme Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme
122 Nolu Sözleşme İstihdam Politikası Sözleşmesi
119 Nolu Sözleşme Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme
118 Nolu Sözleşme Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme
116 Nolu Sözleşme Sonuç Maddelerinin Revizyonuna Dair Sözleşme
115 Nolu Sözleşme İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme
111 Nolu Sözleşme Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
105 Sayılı Sözleşme Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
102 Nolu Sözleşme Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme
100 Nolu Sözleşme Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme
99 Nolu Sözleşme Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme
98 Nolu Sözleşme Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme
96 Nolu Sözleşme Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme (1949 Tadili)
95 Nolu Sözleşme Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme
94 Nolu Sözleşme Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme
88 Nolu Sözleşme İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
87 Nolu Sözleşme Sendika Özgürlüğüne Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme
81 Nolu Sözleşme Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
80 Nolu Sözleşme – Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme
77 Nolu Sözleşme – Çocukların ve Gençlerin İşe El Verişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme
59 Nolu Sözleşme – Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme
58 Nolu Sözleşme – Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme
45 Nolu Sözleşme – Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme
42 Nolu Sözleşme – Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
34 Nolu Sözleşme – Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme
29 Nolu Sözleşme – Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme
26 Nolu Sözleşme – Asgari Ücret Tebit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme
15 Nolu Sözleşme – Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme
14 Nolu Sözleşme – Sınai Müesselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında Sözleşme
11 Nolu Sözleşme – Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme
Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme
Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında Sözleşme
Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme
Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme
176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşme
Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi
Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme
İşsizlik Hakkında 2 Numaralı Sözleşme
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı ILO Sözleşmesi
İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme
Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme
Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme
Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Binalarda Enerji Performansı Yön.
Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yön.
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yön.
Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yön.
Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yön.
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yön.
Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yön.
Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yön.
KOSGEB Destek Programları Yön.
Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yön.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yön.
Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jeneratörlerinin Performansı ve Sanayi Dışı Yeni Binalarda Dahili Sıcak Su Dağıtımı ve Isı Yalıtımına Dair Yön.
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yön.
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yön.
Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön.

ÇEVRE

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön.
Atık Yağların Kontrolü Yön.
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yön.
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yön.
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yön.
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yön.
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yön.
Benzin ve Motorin Kalitesi Yön.
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yön.
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yön.
Büyük Yakma Tesisleri Yön.
Çevre Denetimi Yön.
Çevre Düzeni Planlarına Dair Yön.
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yön.
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yön.
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yön.
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarları Yeterlik Yön.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yön.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yön.
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yön.
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yön.
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yön.
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınıflandırılmasına Dair Yön.
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yön.
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yön.
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yön.
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yön.
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.
İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yön.
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yön.
Katı Atıkların Kontrolü Yön.
Kentsel Atıksu Arıtımı Yön.
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yön.
Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yön.
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yön.
Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yön.
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yön.
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yön.
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yön.
PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkında Yön.
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.
Su Kirliliğinin Kontrolü Yön.
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yön.
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yön.
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yön.
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yön.
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yön.
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yön.
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yön.
Yüzme Suyu Kalitesi Yön.
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012)
Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009-3)
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı Hazırlayacak Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ
Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği
Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ
Yeterlik Belgesi Tebliği